Έγκριση Πρόσληψης 752 ατόμων με σχέση ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ Α’ βαθμού

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 18847/22-03-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Έγκριση πρόσληψης επτακοσίων πενήντα δύο (752) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ Α’ βαθμού.”.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’) και θα έχει διάρκεια έως 8 μήνες.