Έγκριση πρόσληψης 62 ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε Υπηρεσίες έναντι λοιπών αντικαταβολών, στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 27469/28-04-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Έγκριση πρόσληψης εξήντα δύο (62) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ Α’ βαθμού, για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών.”.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021 και θα έχει διάρκεια έως 8 μήνες.