Έγκριση πρόσληψης 56 ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε 13 Δήμους, για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών

Στην έγκριση πρόσληψης πενήντα έξι (56) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες σε 13 Δήμους της χώρας για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντικαταβολών (δημοτικά κοιμητήρια) προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την υπ. αρ. 45506/3-6-2024 [ΑΔΑ: Ψ1ΓΘ46ΜΤΛ6-5ΤΩ] Απόφαση της αρμόδιας Υπουργού .

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του Ν. 4765/2021 (Α΄6).

Δείτε την Απόφαση εδώ