Έγκριση πρόσληψης 51 ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, σε υπηρεσίες έναντι αντιτίμου

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 55634/25-08-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Έγκριση πρόσληψης πενήντα ενός (51) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ της Χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι Αντιτίμου”.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021, καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980, κατά περίπτωση, και θα έχει διάρκεια έως 8 ή έως 9 ή έως 11 μήνες.