Έγκριση πρόσληψης 451 ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ και σύναψης 3 ΣΜΕ, σε υπηρεσίες έναντι Aντιτίμου

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 27547/28-04-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Έγκριση πρόσληψης τετρακοσίων πενήντα ενός (451) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψης τριών (3) Συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.”.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021 ή με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 όπως ισχύει, καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980, αντιστοίχως. Θα έχει διάρκεια έως 8 ή έως 9 ή έως 11 μήνες, κατά περίπτωση, όσον αφορά τις συμβάσεις ΙΔΟΧ  και έως ένα έτος, για τις Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου.