Έγκριση Πρόσληψης 226 ατόμων με σχέση ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ Α’ βαθμού

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 31162/16-05-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Έγκριση πρόσληψης διακοσίων είκοσι έξι (226) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ Βαθμού.”.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021 και θα έχει διάρκεια έως 8 μήνες.