Έγκριση Πρόσληψης 213 ατόμων με σχέση ΙΔΟΧ, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ Α’ βαθμού

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 89286/22-12-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Έγκριση πρόσληψης διακοσίων δεκατριών (213) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ Βαθμού.”.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021 και θα έχει διάρκεια έως 8 Μήνες.