Έγκριση πρόσληψης 201 ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, σε υπηρεσίες έναντι Aντιτίμου

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 29682/10-05-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Έγκριση πρόσληψης διακοσίων ενός (201) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.”.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν.4765/2021, καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980, κατά περίπτωση, και θα έχει διάρκεια έως 8 ή έως 9 μήνες.