Έγκριση πρόσληψης 118 ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ και σύναψης 13 ΣΜΕ, σε υπηρεσίες έναντι Aντιτίμου

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 34135/ 25-05-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Έγκριση πρόσληψης εκατόν δεκαοκτώ (118) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψης δεκατριών (13) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι Αντιτίμου.”.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021 ή με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 όπως ισχύει, καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980, αντιστοίχως. Θα έχει διάρκεια έως 8 ή έως 9 ή έως 11 μήνες, κατά περίπτωση, όσον αφορά τις συμβάσεις ΙΔΟΧ  και έως ένα έτος, για τις Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου.