Έγκριση πρόσληψης Προσωπικού σε συγκεκριμένους Δήμους

Δημοσιεύθηκαν οι κάτωθι Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορούν την έγκριση πρόσληψης προσωπικού σε συγκεκριμένους Δήμους:

  • Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 37820/07.06.2022: Έγκριση πρόσληψης σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ της χώρας.
  • Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 37858/07.06.2022: Έγκριση πρόσληψης εκατόν δεκαοκτώ (118) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψης δέκα (10) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
  • Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 37843/07.06.2022: Έγκριση πρόσληψης διακοσίων σαράντα (240) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
  • Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 37781/07.06.2022: Έγκριση πρόσληψης σαράντα (40) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ α’ βαθμού, για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών