Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων

Με το υπ’ Αριθ. Πρωτ. 52360 – 19/8/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνεται ότι με  την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827 – 19/8/2020 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α’) όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.