Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους ΟΤΑ στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 71306 – 27/10/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021”.