Έγκριση Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 6366 – 15/12/2022, η Υπ’ Αριθμ. 367126 –  22/11/2022 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίνονται εκατόν πενήντα τέσσερις (154) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 54 του ν. 4412/2016, όπως έχουν διατηρηθεί και ισχύουν με το άρθρο 17 του ν. 4782/2021, με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.

Η ισχύς της απόφασης, αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ημερ. δημοσ. 15.12.2022).