Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων και ένταξη στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ

Δημοσιεύτηκε, σε ΦΕΚ Β’ 3364 – 30/06/2022, η υπ’ Αριθμ. 65006 – 27/06/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Τουρισμού – Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας – Επικρατείας, με τίτλο: “Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης λειτουργίας και τη γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε).”.

Στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ, εμπίπτουν οι δραστηριότητες λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων, οι οποίες ασκούνται σε στεγασμένο ή υπαίθριο χώρο για την ψυχαγωγία του κοινού, ενώ εξαιρούνται τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα της περ.  εε της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, οι χώροι παιδικής αναψυχής της παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4442/2016 και οι παιδότοποι που ρυθμίζονται με την υπ’ αρ. 43650/2019 (Β’ 2213) κοινή υπουργική Απόφαση.

Αρμόδια ή Αδειοδοτούσα αρχή για την εφαρμογή της απόφασης είναι ο Δήμος στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ασκείται η δραστηριότητα.

Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε., οι αιτήσεις για έγκριση εγκατάστασης, λειτουργίας και γνωστοποίησης λειτουργίας υποβάλλονται και σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3844/2010.

Στο τέλος της ΚΥΑ παρατίθενται Υποδείγματα των δικαιολογητικών.