Έγγρ. 10203 19/03/2012 Υπουργ. Εσωτερ. εφαρμ. των διατάξ. του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 για μετατάξεις μεταφόρ. προσωπικού

22/03/2012

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 για μετατάξεις – μεταφορές προσωπικού – Διαδικασία έγκρισης από την τετραμελή εξ’ Υπουργών Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.