Έγγραφο 9903 30/03/2012 Υπουργείου Εσωτερικών για αποζημίωση μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

23/04/2012

Αποζημίωση μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών.