Έγγραφο: 44911/ΕΥΘΥ 914/22-10-2012 Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

18/11/2012

Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης απαλλοτριώσεων για τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.