Έγγραφο 28948/20-04-2012// 18-04-2012 Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.

22/05/2012

Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των αποδοχών των Αιρετών Οργάνων των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου.