Έγγραφο 1551 Υπ.Εσωτερικών

20/01/2015

Παράταση της προθεσμίας της παρ. 6α του άρθρου 109 του ν.3852/2010 (Α’ 87) μέχρι 30 Ιουνίου 2016.