Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τις οδηγίες για την υποβολή του αρχείου των δαπανών λόγω COVID-19

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.:48304 – 29/06/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Οδηγίες για την υποβολή του αρχείου των δαπανών λόγω COVID-19, μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου https://aftodioikisi.ypes.gr.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα εξής:
➢ Η υποβολή του αρχείου γίνεται από τον/την στατιστικό/ή ανταποκριτή/τρια του φορέα χρησιμοποιώντας το μοναδικό δωδεκαψήφιο κωδικό και το password που του έχουν αποσταλεί.
➢ Το υποβαλλόμενο αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή .xlsx ή .xls, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η ανάρτησή του.
➢ Μετά την παρέλευση του μήνα εντός του οποίου προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής του αρχείου, ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του συγκεκριμένου πίνακα. Για παράδειγμα, η υποβολή των αρχείων COVIDOTA202106_ και COVIDNPID202106_ θα είναι εφικτή μόνο κατά το διάστημα από την 01.07.2021-31.07.2021.
➢ Αρχεία που δεν θα φέρουν την ανωτέρω ονομασία θα απορρίπτονται από το σύστημα κατά την υποβολή τους.
➢ Αρχεία τα οποία θα αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα απορρίπτονται.