Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β΄ τρίμηνο του 2022.

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 42158 – 24/06/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β΄ τρίμηνο του 2022”.

Mε το εν λόγω Έγγραφο, υπενθυμίζεται η υποχρέωση των Δήμων και των Περιφερειών για υποβολή της αναλυτικής κατάστασης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το β΄ τρίμηνο του 2022, στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) μέσω του αρχείου «ARREARS202206_», το αργότερο μέχρι τις 15/07/2022. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του πίνακα.

Επιπροσθέτως, καλούνται οι Φορείς όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πληρωμή των εκκρεμών οφειλών τους και για την άμεση μείωση και σταθεροποίηση του ύψους των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους – εξαιρουμένων των περιπτώσεων της περίπτωσης (β) της παρ. 2 του άρθρου 107 – σε επίπεδα χαμηλότερα τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα της 31ης Δεκεμβρίου 2021.