Έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με τις ρυθμίσεις των Π.Ν.Π. που παρατείνονται λόγω COVID-19

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αρ. πρωτ.: 1248 – 25/02/2021 Έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., με τίτλο: “Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19”.