Έγγραφο της ΑΑΔΕ σχετικά με την επέκταση απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, την μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος και του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αρ. πρωτ.: Ε. 2125 – 15/06/2021 Έγγραφο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο: “Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 110, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121 και 122 του ν. 4799/2021 (ΦΕΚ Α’ 78/18.05.2021)”.

Σημαντικές διατάξεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τα κάτωθι άρθρα του ν. 4799/2021:

Άρθρο 110: «Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων- Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου».

Με τις διατάξεις του άρθρου 110 τροποποιήθηκε η παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683/2020 (Α’ 83), έτσι, ώστε ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, να απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Μάιο 2021, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων.

Άρθρο 119: «Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων και φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων -Τροποποίηση της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 ως προς τα ποσά βεβαίωσης του φόρου, αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 71, προσθήκη παρ. 72 και 73 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε.»

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 119 τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του Κ.Φ.Ε. και ειδικότερα, μειώνεται από εκατό τοις εκατό (100%) σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος που βεβαιώνεται με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Άρθρο 120 «Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων – Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε.»

Με τις διατάξεις του άρθρου 120 τροποποιήθηκε ως προς τον φορολογικό συντελεστή η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. προκειμένου τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και οι υπόχρεοι των περ. β’, γ’, δ’, ε’, στ’ και η’ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία να φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) μόνο για τα εισοδήματα των φορολογικών ετών 2019 και 2020, ενώ για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής ο συντελεστής μειώνεται σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%).