Έγγραφο με αρ.πρωτ.46894, Υπουργείου Εσωτερικών

2/12/2014

Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Γ’ τριμήνου 2014 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.