Έγγραφο Γ1/1452 Ελληνική Στατιστική Αρχή

Υποβολή οικονομικών στοιχείων Γ’ τριμήνου των Νομικών Προσώπων  Τοπικής Αυτοδιοίκησης.