Άρση εξαίρεσης για το προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τη συμμετοχή του στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 3945 – 26/07/2022, η υπ’ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1055/οικ.11913/20-07-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία αίρεται η εξαίρεση του προσωπικού που ανήκει οργανικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις από τις διαδικασίες συμμετοχής του στους κύκλους κινητικότητας που διενεργούνται με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, που είχε προβλεφθεί με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.4807/2021.

Η άρση της εξαίρεσης ισχύει για κάθε κύκλο κινητικότητας που θα εκκινήσει μετά τη δημοσίευση της απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. (ημερ. δημοσ. 26.07.2022).