Άνοιγμα λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε αυτούς

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 71486 – 27/10/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Άνοιγμα λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε αυτούς.”.

Με την ανωτέρω εγκύκλιο, παρακαλούνται όσοι εκ των αποδεκτών Φορέων δεν έχουν προβεί στη μεταφορά των διαθεσίμων τους στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που άνοιξαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 69Α του ν. 4270/2014 και στην υπ’ αριθμ. 2/45619/ΔΛΤΠ/5-2-2021 (ΦΕΚ 604 Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για την επίσπευση των απαιτούμενων σχετικών ενεργειών τους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι όχι μόνο το άνοιγμα του εν λόγω λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης, αλλά και η μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε αυτόν, αποτελεί εκ του Νόμου υποχρέωση, για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.