Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/16/οικ.16161/28-09-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα τις “Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή
στοιχείων στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο”.