ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Ανάπτυξη συστηματικών διαδικασιών σχεδιασμού, προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου.
 • Μελέτες οργάνωσης & λειτουργίας /Σύνταξη Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ ΟΤΑ
 • Μελέτη αναδιοργάνωσης των Επιχειρήσεων και Οργανισμών των Δήμων. (π.χ. συγχωνεύσεις ΝΠΔΔ ή δημοτικών επιχειρήσεων)
 • Σύνταξης ειδικών κανονισμών λειτουργίας/Περιγραφής καθηκόντων των θέσεων εργασίας/προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ανασχεδιασμός των διαδικασιών λειτουργίας σε συνδυασμό με ενέργειες μηχανοργάνωσης και εφαρμογής τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής.
 • Σχεδιασμός κι ανάπτυξη  Ολοκληρωμένου Συστήματος προσδιορισμού των πληροφοριακών αναγκών του Δήμου./Σύστημα Διοικητικής πληροφόρησης (ΜΙS).
 • Εφαρμογή συστημάτων διοίκησης μέσω στόχων και παρακολούθησης της λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας (Νόμος 3230/04)
 • Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας (πχ πιστοποίηση κατά ISO )
 • Επιχειρησιακό σχέδιο υλοποίησης Δημοτικής Δράσης  με Σχέδιο και Πρόγραμμα Παρεμβάσεων Χρηματοδότησης.
 • Εκπόνηση Προτύπων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμων και Ν.Π.Δ.Δ.
 • Εκπόνηση Προτύπου Κανονισμού Λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών των ΟΤΑ.
 • Μελέτες για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών (σύνταξη χαρτών ποιότητας και χαρτών υποχρεώσεων των ΟΤΑ προς τους πολίτες, εισαγωγή συστήματος ποιότητας, σύνταξη προδιαγραφών ποιότητας.