ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Πληροφορικής των ΟΤΑ - Ιεράρχηση Αναγκών - Ανάδειξη προτεραιοτήτων.
 • Επεξεργασία προτάσεων για τη σκοπιμότητα αυτοματοποίησης διαδικασιών μέσω της πληροφορικής, την ανάλυση συστημάτων, την εκτίμηση των αναγκών για την εγκατάσταση και λειτουργία των μηχανογραφικών εφαρμογών, την παραγωγή των προγραμμάτων σε συνδυασμό με την επιλογή λειτουργικού συστήματος και υλικού.
 • Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την βελτίωση και αποδοτική αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου.
 • Φροντίδα για την εκπαίδευση των χρηστών των μηχανογραφικών εφαρμογών που υποστηρίζονται από το σύστημα καθώς και για την ενημέρωση όλου του προσωπικού σε θέματα πληροφορικής.
 • Σχεδιασμός για την δημιουργία - επέκταση και εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΤΑ . Φροντίδα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του όλου μηχανογραφικού συστήματος και την επίτευξη του μέγιστου βαθμού διαθεσιμότητάς του.
 • Σχεδιασμός και υποστήριξη των λειτουργιών της Υπηρεσίας Πληροφορικής στους ΟΤΑ.
 • Αξιολόγηση και βελτίωση των εφαρμογών Διοίκησης και λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών για την υποστήριξη και βελτίωση δράσεων που αφορούν οικονομικές, παραγωγικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, κλπ δραστηριότητες του ΟΤΑ.
 • Υποστηρικτικές Ενέργειες και Μηχανογραφική επεξεργασία  δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος  για τον ανασχεδιασμό του Συστήματος Οργάνωσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Ανάπτυξη μικρών εφαρμογών που ενδέχεται να προκύψουν ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.
 • Υποστήριξη της διαλειτουργικότητας του Πληροφοριακού    Συστήματος του ΟΤΑ με συστήματα άλλων φορέων του Κράτους ή της Αυτοδιοίκησης
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά θέματα ασφάλειας των πληροφοριών και προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων και τη φροντίδα για την τήρηση των διατάξεων που εκάστοτε ισχύουν.