ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  A.E έχοντας έναν από τους κύριους σκοπούς της την εκπαίδευση, έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε πανελλαδικό επίπεδο, που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ειδικότητας μέσα από την συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα.

Έχοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας τον εκπαιδευόμενο και   σταθερές αξίες την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, την αξιοπιστία και ακεραιότητα στις σχέσεις μας με τον πελάτη, την προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης, αναβαθμίζουμε  τις γνώσεις και τις δεξιότητες  ώστε να συμβαδίζουν με το διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Άμεσος στόχος μας είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσα από ένα σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (E-Learning) σε οικονομικά, φορολογικά, εργατικά, διοικητικά θέματα, τα οποία λειτουργούν με απόλυτη εκπαιδευτική αυτονομία.