ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

  • Ολοκληρωμένη υποστήριξη του προγράμματος  Διαχείριση Προσωπικού - Μισθοδοσίας, εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και έλεγχο των μεταβολών του προσωπικού  και των μισθοδοτικών καταστάσεων.
  • Επιμέλεια της εφαρμογής των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων για τους δημότες. Προσαρμογή  στο Εθνικό Δημοτολόγιο. Μεταπτώσεις δεδομένων.
  • Επιμέλεια της εφαρμογής της εκλογικής νομοθεσίας και εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στο Δήμο σχετικά με την τήρηση των εκλογικών καταλόγων.
  • Ψηφιοποίηση και συνεχής ενημέρωση αρχείων στα οποία καταγράφονται τα ληξιαρχικά γεγονότα  σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.
  • Υποστήριξη των διαδικασιών εγκατάστασης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.
  • Υποστήριξη του Δήμου και των θυγατρικών φορέων (Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Δημοτικών Επιχειρήσεων) του σε θέματα βελτίωσης της οργάνωσης, στελέχωσης και των διαδικασιών διοίκησης και λειτουργίας.
  • Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού του Δήμου καθώς και οργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης των αιρετών οργάνων. Μέριμνα για την διεύρυνση των γνώσεων και την εξειδίκευση των υπαλλήλων στο αντικείμενο της εργασίας τους.