ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

  • Υποστηρικτικές δράσεις για τη βελτίωση  των οικονομικών των ΟΤΑ.
  • Σύσταση Δημοτικής ή Κοινοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση
  • Αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων.
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη των Οικονομικών Λειτουργιών. Ανάλυση Οικονομικών Μεγεθών.
  • Επίβλεψη προγραμμάτων Διπλογραφικού Συστήματος και παροχή οικονομικών υπηρεσιών.
  • Δράσεις προετοιμασίας και υποστήριξης των ΟΤΑ για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την εφαρμογή των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος. Δράσεις και Ενέργειες Προγράμματος Δημοτικής Δράσης.
  • Μελέτη για την ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.
  • Προσδιορισμός, Ανάλυση και Ιεράρχηση στόχων για την διαμόρφωση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Δήμου.