ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

  • Εποπτεία Διενέργειας Αρχικής Απογραφής της Περιουσίας της Αναθέτουσας Αρχής την 31/12/20.
  • Υποστηρικτικές ενέργειες για την αποτύπωση των οικονομικών πράξεων του έτους 20.. με βάση το Π.Δ.315/99.
  • Κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης 20.
  • Κατάρτιση νέου τύπου Προϋπολογισμού 20. βάσει ΚΥΑ 7028/2004.
  • Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού του Οργανισμού στη δομή και τον τρόπο εσωλογιστικής λειτουργίας του συστήματος.
  • Οργάνωση και Λειτουργία Ταμειακής Υπηρεσίας.
  • Παραμετροποίηση του Μηχανογραφικού Συστήματος για την εύρυθμη λειτουργία των  Οικονομικών - Διαχειριστικών διαδικασιών των ΟΤΑ.
  • Μελέτη οργάνωσης της Αποθήκης. Ανάπτυξη Συστήματος Κωδικοποίησης των Αποθεμάτων.
  • Ολοκληρωμένο σύστημα κοστολογικής οργάνωσης του Δήμου με βάση την Διοικητική του Δομή και τις πληροφοριακές ανάγκες.