Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β

21/04/2015

 

Δημοσιεύτηκε η απόφαση 67/01.04.2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), στο ΦΕΚ Β' 664/21.04.2015, με την οποία εκδόθηκαν οι αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύξεις συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β, που ισχύουν υποχρεωτικά για συμβάσεις δημοσίων έργων, που δημοπρατούνται με τα συστήματα υποβολής προσφορών που προβλέπονται στο άρθρο 4 περ. (α), (β), (γ) και (ε) του ν. 3669/2008 και των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης θα δημοσιευθεί από τις 6 Απριλίου 2015 και μετά:


Παράρτημα Α: Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ ΕΚ (Τύπος Α),

Παράρτημα Β: Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ (Τύπος Β).

Ρύθμιση Οφειλών ΟΤΑ-ΝΠΔΔ

27/05/2015

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α' 32/21.3.2015, ο Ν. 4321/2015 "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας".

Οι ρυθμίσεις του εν λόγω Νόμου που αφορούν ΟΤΑ & ΝΠΔΔ είναι οι εξής:

 

1. Ρύθμιση οφειλών των ΟΤΑ-ΝΠΔΔ (προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Στην παράγραφο 8 του άρθρου 28, προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (πλην του ΝΑΤ) των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ καθώς και ΝΠΙΔ του Δημοσίου (που επιδιώκουν κοινωφελείς και άλλους δημόσιους σκοπούς που περιλαμβάνονται στο Επικαιροποιημένο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του ν. 1892/1990), οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2/3/2015, κατόπιν αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες. Προβλέπονται έως 150 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 50  και έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων και των πρόσθετων τελών. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 1/3/2015.

Δημοσιεύτηκαν ήδη, σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, του ΙΚΑ, αλλά και του ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης).


2. Ρυθμιση οφειλών προς ΟΤΑ-ΝΠΔΔ

Στα άρθρα 1 έως 17, προβλεπεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.05.2015 προς τους ΟΤΑ α και β βαθμού (συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς σε γη των προς ένταξη ιδιοκτησιών σύμφωνα με το Ν.1337/83) και δύνανται να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20 €.
Για τις οφειλές αυτές η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή του οικείου νομικού προσώπου μέχρι τις 26 Μαΐου 2015. Σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ. 18028/27.05.2015 του ΥΠΕΣΔΑ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για ρύθμιση των μέχρι 26/5/2015 βεβαιωμένων οφειλών προς τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, μέχρι και την 26η Ιουνίου 2015.

 

 

Με την ΠΟΛ. 1080/2015 (ΦΕΚ Β' 628 - 17/4/2015), δίνονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή της ρύθμισης.

 

 

Με την εγκύκλιο 11/10582/27.04.2015 του ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ διευκρινίζονται οι επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς τους Ο.Τ.Α..

Πιο συγκεκριμένα, στις ληξιπρόθεσμες οφειλές που βεβαιώθηκαν μέχρι 31/12/2014 επιβάλλονταν τόκος και πρόστιμο.

Σε οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1/1/2015 έως και 20/3/2015 και η καταβολή τους γίνεται μετά την παρέλευση 6μήνου, επιβάλλεται πρόστιμο 10% επί της οφειλής. Αντίστοιχα, 20% μετά την παρέλευση 12μηνου και 30% μετά την παρέλευση 24μηνου.

Για τις οφειλές που βεβαιώνονται από 21/3/2015 και μετά καταργούνται τα πρόστιμα που επιβάλλονταν για την εκπρόθεσμη καταβολή τους. Οι οφειλές αυτές επιβαρύνονται μόνο με τον τόκο εκπρόθεσμης καταβολής της παρ. 1 του αρ. 53 του ν. 4174/2013 και ορίζεται στο 8,56% ετησίως. Σύμφωνα με τη παρ. 3 του αρ. 53 του ν. 4174/2013 δεν υπολογίζονται και δεν οφείλονται τόκοι επί των τόκων, ενώ μέχρι 31/12/2015 οι τόκοι υπολογίζονται κατά την είσπραξη και για ολόκληρο το μήνα, εντός του οποίου αυτή διενεργείται.Με την εγκύκλιο 12/15310/5.5.2015 του ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ, διευκρινίζεται πως τα ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών που υπάγονται στη νέα ρύθμιση (Ν.4321/2015) και είχαν ήδη υπαχθεί σε παλιότερη ρύθμιση, υπολογίζονται ως είχαν πριν την υπαγωγή τους στην παλιότερη ρύθμιση (που πιθανά προέβλεπε απαλλαγή τους από πρόστιμα και προσαυξήσεις, όπως π.χ. το αρ. 51 του Ν.4257/2014). Ο οφειιλέτης δηλαδή, χάνει τα ευεργετήματα της προηγούμενης ρύθμισης καθώς αυτή αίρεται.

Επίσης, διευκρινίζεται πως τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τους ΟΤΑ με ειδικούς νόμους (π.χ. λόγω μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης σε ΤΑΠ, τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κλπ), αντιμετωπίζονται ως «βασική οφειλή» και δεν περιλαμβάνονται στις απαλλαγές από πρόστιμα και προσαυξήσεις που προβλέπει ο Ν.4321/2015.Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 51/14.05.2015, ο Ν.4328/15, με βάση τον οποίο επέρχονται οι εξής αλλαγές στο Ν. 4321/2015:

1. Απαλλαγές ρύθμισης

Με το άρθρο 1 του Ν. 4328/2015 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 και προστίθενται στις απαλλαγές κατά ποσοστά (από 30% έως 100%) και οι επιβαρύνσεις από τους πρόσθετους φόρους ή τέλη του ν. 2523/1997, καθώς και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013), που έχουν συμβεβαιωθεί με τις κύριες οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση του ν. 4321/2015.


2. Πίστωση ποσών από κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων για την κάλυψη της πρώτης δόσης της ρύθμισης

Με το άρθρο 4 προστίθενται νέα εδάφια στο τέλος του άρθρου 13 του Ν. 4321/2015 σύμφωνα με τα οποία κατ' εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις τα αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων, λαμβάνονται υπόψη και για την κάλυψη της πρώτης δόσης της ρύθμισης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4321/2015, ήτοι στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης μέρους της οφειλής με έκπτωση. Με την εν λόγω ρύθμιση σκοπείται η διευκόλυνση των οφειλετών, που επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015, αλλά αδυνατούν να καταβάλλουν το αντίστοιχο ποσό για την υπαγωγή σε αυτήν, επειδή έχει προηγηθεί η επιβολή υπέρ του Δημοσίου κατάσχεσης των τραπεζικών λογαριασμών τους και ως εκ τούτου οι καταθέσεις τους είναι δεσμευμένες.


3. Μη βεβαιωμένες φορολογικές και μη οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

Με το άρθρο 8 διαγράφεται η λέξη «φορολογικών» από την περίπτωση 2 του άρθρου 4 του Ν. 4321/2015. Με την εν λόγω διάταξη αποσαφηνίζεται το ρυθμιστικό πεδίο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.4321/2015, ώστε να μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου 1 του ίδιου νόμου και μη φορολογικές οφειλές. Πρόκειται για έσοδα μη φορολογικού χαρακτήρα και για έσοδα υπέρ τρίτων (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, κλπ), τα οποία έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση από διάφορους φορείς και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα στις 01.03.2015 αλλά αφορούν σε προηγούμενα έτη και μέχρι και 31.12.2014. Για τα ανωτέρω δεν θα υφίσταται απομείωση της βασικής οφειλής αλλά μόνο δυνατότητα υπαγωγής σε πολλές δόσεις. (www.dimosnet.gr)

Δημόσιες Συμβάσεις

20/03/2015

 

Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 - 08/08/2014)

Ανάλυση του Ν. 4281/2014 από τον Θανάση Παζαρλόγλου

Παρουσίαση του Ν. 4281/2014 από τον Θανάση Παζαρλόγλου

Προσάρτημα Α

Προσάρτημα Β


 

Με το άρθρο 37 του ν/σ "Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις", που ψηφίστηκε στις 18 Μαρτίου 2015, μετατίθεται η έναρξη της ισχύος των διατάξεων του Μέρους Β' του Ν. 4281/2014 για την 31η Δεκεμβρίου του 2015, εκτός εάν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις του. Επίσης, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και όχι μόνο στο ΚΗΜΔΗΣ, όπως προέβλεπε το άρθρο 152 του Ν.4281/2014. Τέλος, καταργούνται οι παρ. 1-11 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, που αφορούν το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.


Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η παράταση δίνεται προκειμένου να γίνει επεξεργασία ενός νεόυ θεσμικού πλαισίου για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη συσταθεί αντίστοιχη επιτροπή.