Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.80/2016 στους Δήμους

14/06/2017

 

Με εγκύκλιό του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (αρ. πρωτ. 2/26435/0026 - 14/6/2017) διευκρινίζει ορισμένες πλευρές που αφορούν την εφαρμογή του Π.Δ. 80/2016 στους Δήμους.

 

Με την παραπάνω εγκύκλιο προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Αρμόδιο όργανο για την υπογραφή των αποφάσεων αναλήψεων (Α.Α.Υ.) του δήμου είναι ο Δήμαρχος.

2. Η έγκριση των δαπανών του δήμου διενεργείται από την οικεία Οικονομική Επιτροπή και σε ορισμένες περιπτώσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο και προηγείται της έκδοσης της σχετικής Α.Α.Υ.

3. Οι διάθεση της πίστωσης (δημοσιονομική δέσμευση) διενεργείται από τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του δήμου. Είναι το όργανο εκείνο που βεβαιώνει ότι το ποσό της δαπάνης βρίσκεται εντός των ορίων της σχετικής πίστωσης και ότι έχει δεσμευθεί από τον προϋπολογισμό.

4. Τέλος, από τον Π.Ο.Υ. και την Υπηρεσία στην οποία προΐσταται ασκούνται οι αρμοδιότητες του ελέγχου, της εκκαθάρισης και της εντολής πληρωμής των δαπανών του δήμου και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων (Χ.Ε.Π.) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Κατά συνέπεια ο Δήμαρχος δεν νομιμοποιείται να υπογράφει τις πράξεις εκκαθάρισης των δαπανών και τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα (Χ.Ε.Π.) για την πληρωμή τους, διότι οι εν λόγω αρμοδιότητες ασκούνται από τον οικείο Π.Ο.Υ.

Ρύθμιση λειτουργίας & διαχείρισης ΚΗΜΔΗΣ

23/5/2017

 

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (αριθμ. 57654-22/5/2017, ΦΕΚ Β' 1781 - 23/5/2017), ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

 

Με βάση την παραπάνω απόφαση, από 13 Ιουνίου του 2017, λειτουργεί νέα εφαρμογή του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., για την οποία εκδόθηκαν και οι αντίστοιχες οδηγίες.

Νέα παράταση των Συγκεντρωτικών

31/3/2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑθήνα, 31 Μαρτίου 2017
    
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2016, μέχρι και τη Μεγάλη Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017.

Για τις διορθώσεις των αποκλίσεων η προθεσμία παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017. 

Η παράταση δίνεται λόγω τεχνικών προβλημάτων στο σύστημα, που προκάλεσαν καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής, και μετά από σχετικό έγγραφο αίτημα από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.


Οδηγίες για το Ν.4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων

15/3/2017

 

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Οικονομοτεχνικές Λύσεις Α.Ε. σε συνέχεια πληθώρας σεμιναρίων για τη νέα νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/2016), που ισχύει από 8/8/2016, συγκέντρωσε στην ιστοσελίδα της & ανανέωσε όλο το απαραίτητο υλικό (νομοθεσία, οδηγίες, σημειώσεις, πρότυπα, video παρουσίασης κλπ.).
 
Στόχος μας είναι να τυποποιήσουμε - απλοποιήσουμε τις διαδικασίες διενέργειας δαπανών των φορέων του Δημοσίου. 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

 

 

Απευθείας Ανάθεση

 


Συνοπτικός Διαγωνισμός


Ανοικτός Διαγωνισμός


Προμήθειες


Γενικές Υπηρεσίες


Μελέτες

 

Έργα

 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) - άρθρο 79, παράγραφος 4

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 3698 - 16/11/2016 η 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών».

Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά για δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016. Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου II του Ν. 4412/2016 δύνανται να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 του Ν. 4412/2016, δηλαδή α) έως 418.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και για τους διαγωνισμούς μελετών και β) έως 5.225.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για τις συμβάσεις έργων.

Χρηματοδότηση ΟΤΑ για αποπληρωμή υποχρεώσεων τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων

1/3/2017

 

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ Α' 24 - 01/03/2017), στο άρθρο 48 του οποίου αναφέρεται:

1. Για την εξόφληση υποχρεώσεων των δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως τη δημοσίευση του παρόντος, οι δήμοι επιχορηγούνται από τα χρηματικά διαθέσιμα του προγράμματος «Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)», τα οποία μεταφέρονται από το λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Εξυγίανσης των ΟΤΑ», στο λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» που τηρείται στο ίδιο Ταμείο. Για τον ίδιο σκοπό οι δήμοι δύνανται να επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό με επιπλέον πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Η κατανομή των ανωτέρω χρηματικών διαθεσίμων στους δικαιούχους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου θέμα.

3. Τυχόν χρηματικό υπόλοιπο μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων της παραγράφου 1 προστίθεται στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων και κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σε δήμους της χώρας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

 

 

Βεβαιώσεις Αποδοχών 2016

28/2/2017

 

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1025/2017 (ΦΕΚ Β' 618 - 28/2/2017) σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2016.

 

Καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής: 31 Μαρτίου 2017

 

 

Στο άρθρο 7 γίνεται αναφορά στους Φορείς Δημοσίου:

"Εφόσον χορηγείται βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, για το φορολογικό έτος 2016 αυτή θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά καθόσον με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης και ο παρακρατηθείς φόρος αποδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 και συναρτάται με τον ως άνω χρόνο κτήσης του εισοδήματος".

Επισημαίνεται, ότι οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης, σε κάθε περίπτωση, διενεργούν παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή ή έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής και όχι κατά την έκδοση του σχετικού παραστατικού από τον δικαιούχο του εισοδήματος, και συνεπώς η έκπτωση του φόρου που παρακρατείται από τους φορείς αυτούς διενεργείται κατά το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο έγινε η καταβολή ή έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής, έτος κατά το οποίο υποβάλλεται και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο. Αντιθέτως, η υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος του εισοδήματος παρέχει υπηρεσίες της περ. δ ́ παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, σε αντισυμβαλλόμενους που δεν εντάσσονται στους φορείς γενικής κυβέρνησης, γίνεται στο φορολογικό έτος που εκδίδεται το σχετικό παραστατικό από τον δικαιούχο του εισοδήματος (σχετ. το με Α.Π. ΔΕΑΦ Β 1110696 ΕΞ 2016/18.7.2016 έγγραφο).

Παράταση για τις Συγκεντρωτικές του 2016

21/2/2017

 

Με Δελτίο Τύπου της 21ης Φεβρουαρίου 2017, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2016, μέχρι και την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017. Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση.

 

Οδηγίες για το Π.Δ. 80/2016

30/12/2016


Συνοπτικά η διαδικασία έκδοσης της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, με βάση το Π.Δ. 80/2016 και την εγκύκλιο 2/100018/0026 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,  είναι η ακόλουθη:

 

α) Αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας ή της Διοίκησης του δήμου για τη διενέργεια της δαπάνης, προς το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο. Το όργανο αυτό, στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης είναι ο δήμαρχος, στο συνοπτικό διαγωνισμό η Οικονομική Επιτροπή και στον ανοικτό διαγωνισμό το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

β) Έγκριση διενέργειας της δαπάνης (προμήθειας, υπηρεσίας, έργου, μελέτης, κλπ) από το αρμόδιο όργανο (Δήμαρχος, Οικονομική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο).

 

γ) Ο αρμόδιος διατάκτης (κατά κόρον η Οικονομική Επιτροπή) συντάσσει τεκμηριωμένο αίτημα, υπό μορφή απόφασης, το οποίο αποστέλλει στην οικονομική υπηρεσία. Στην ουσία με το αίτημα-απόφαση του αρμόδιου διατάκτη εγκρίνεται η διάθεση της πίστωσης και ως επιστέγασμα ακολουθεί το τυποποιημένο έγγραφο της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. Με την απόφαση αυτή επέρχεται συγκερασμός της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία δεν προβλέπεται πλέον, με την απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης.

 

δ) H οικονομική υπηρεσία, συντάσσει σε δύο (2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον ελέγξει τη διαθεσιμότητα της πίστωσης και τη νομιμότητα της προτεινόμενης δαπάνης.

 

ε) Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις, βεβαιώνει την: α) τήρηση αυτών, β) ύπαρξη σχετικής και επαρκούς για την εκτέλεση της δαπάνης πίστωσης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου και γ) δέσμευση της πίστωσης αυτής αποκλειστικά για την πληρωμή της συγκεκριμένης δαπάνης.

Η βεβαίωση παρέχεται με την πράξη του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών, επί του σχεδίου απόφασης. Παράλληλα, το ποσό της δαπάνης καταχωρείται στα λογιστικά βιβλία του Δήμου και δεσμεύεται, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό, λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό καταχώρησης.

Κατόπιν, τα δυο (2) αντίτυπα του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης αποστέλλονται στο διατάκτη.

 

στ) Μετά την υπογραφή των αντιτύπων του σχεδίου απόφασης από το διατάκτη, το ένα (1) επαναφέρεται στην οικονομική υπηρεσία.

Αν ο διατάκτης δεν υπογράψει, το αργότερο, εντός διμήνου το σχέδιο της απόφασης, οφείλει με σχετικό έγγραφο αίτημά του να ζητήσει από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών την ανάκληση της δέσμευσης της σχετικής πίστωσης. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται έκδοση ανάκλησης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, δεδομένου ότι δεν έχει προηγουμένως υπογραφεί και επομένως εκδοθεί και αναρτηθεί σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

ζ) Η οικονομική υπηρεσία προβαίνει, κατά σειρά προτεραιότητας:

-        στην ανάρτηση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,

-        στην καταχώρησή της στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Ο.Τ.Α. και

-        στις λοιπές νόμιμες ενέργειες για τη συνέχιση εκτέλεσης της δαπάνης (ενημέρωση της αρμόδιας περί της δαπάνης υπηρεσίας).


Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε τα βήματα σε μορφή pdf

Πρόσκληση Γ.Σ. 30/1/2017

29/12/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. συνήλθε στην Αθήνα, σήμερα 29 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της, επί της οδού Αναπαύσεως 6 στη Μεταμόρφωση.

Βρισκόμενο σε απαρτία αποφασίζει τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για την 30η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ.. Συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση.

Για το αντίστοιχο Πρακτικό του ΔΣ πιέστε εδώ

 

Συγκεντρωτικές 2015: Νέα Παράταση

7/10/2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΗ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2015, μέχρι και την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016

Η απόφαση ελήφθη λόγω των τεχνικών προβλημάτων που εμφανίστηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες στη σχετική εφαρμογή.Λεμπτομέρειες καθώς και σημειώσεις για τις Συγκεντρωτικές εδώ

Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων βάσει του Ν.4412/2016

01/10/2016

 

Με το έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4584-30/09/2016, διευκρινίζονται τα παρακάτω ζητήματα:

 

1. Έργα και Μελέτες:

Μέχρι να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση των πρότυπων τευχών από την αρμόδια Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί, οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να εκκινήσουν μία νέα διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών, υποχρεούνται να προσαρμόζουν τους όρους των εν λόγω διακηρύξεων, ώστε να συνάδουν με το περιεχόμενο του Ν. 4412/2016.

 

2. Προμήθειες και Γενικές Υπηρεσίες:

Η σύνταξη ηλεκτρονικών προτύπων τευχών θα ολοκληρωθεί μετά την έκδοση της απαιτούμενης δευτερογενούς νομοθεσίας από τα αρμόδια Υπουργεία.

Μέχρι την έκδοσή τους, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συντάσσουν διακηρύξεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016, χωρίς την υποχρεωτική χρήση προτύπου τεύχους.

 

3. Συμβάσεις κάτω των ορίων:

Οιαναθέτουσες αρχές μπορούν να συντάσσουν τις προκηρύξεις που απαιτούνται από τη διάταξη του άρθρου 122, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016, χωρίς την υποχρεωτική χρήση τυποποιημένων εντύπων.


4. Συμβάσεις και Διαγωνισμοί Μελετών (Βιβλίο ΙΙ):

“Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν πρότυπα ή υποδείγματα εγγράφων σύμβασης τα οποία εκδίδονται από την Αρχή”.

 

Υποδείγματα μπορείτε να βρείτε εδώ

Προϋπολογισμοί ΟΤΑ 2017 - Σημαντικές Αλλαγές

1/10/2016

 

Για όλες τις σημαντικές αλλαγές στις οδηγίες κατάρτισης των Προϋπολογισμών των ΟΤΑ έτους 2017 (ΚΥΑ οικ.23976/22.07.2016), διαβάστε το ενημερωτικό σημείωμα της εταιρείας μας.

Ολιγοήμερη παράταση των Συγκεντρωτικών του 2015

30/09/2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2015, μέχρι και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016.

Με δεδομένο ότι για το έτος 2014 είχαν υποβληθεί συνολικά 1.280.000 συγκεντρωτικές καταστάσεις, ότι για το έτος 2015 μέχρι αυτή την ώρα έχουν υποβληθεί 1.070.000 δηλώσεις, και ότι ο αριθμός υποβληθεισών καταστάσεων την εβδομάδα που διανύουμε ανέρχεται σε κατά μέσο όρο 74.000/ημέρα, το συγκεκριμένο διάστημα κρίνεται επαρκές, ώστε να υποβληθούν και οι εναπομείνασες καταστάσεις.

 

 

Λεμπτομέρειες καθώς και σημειώσεις για τις Συγκεντρωτικές εδώ

Υλικά ημερίδας για Π.Δ. 80/2016 & Ν. 4412/2016

19/9/2016

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική ημερίδα που διοργάνωσε η εταιρεία μας τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016, για εργαζόμενους και αιρετούς των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, με θέμα τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τις Αναλήψεις των Υποχρεώσεων και τις Δημόσεις Συμβάσεις. Το κατά τα άλλα ιδανικό αμφιθέατρο του δημαρχείου Περιστερίου, αποδείχθηκε πολύ μικρό για να χωρέσει τους πάνω από 400 συμμετέχοντες. Η πολύ μεγάλη συμμετοχή, μας γεμίζει χαρά, αλλά και ευθύνη, ώστε να ανταποκριθούμε επαρκώς στις σύγχρονες προκλήσεις.

 Ημερίδα

 

Τα υλικά της ημερίδας:

1.Τυποποίηση διαδικασιών διενέργειας δαπανών

2. Παρουσίαση του Π.Δ. 80/2016 (Σταύρος Λιάππης)

3. Παρουσίαση του Ν. 4412/2016 (Θανάσης Παζαρλόγλου)

4. Σημειώσεις για τον Ν. 4412/2016 (Θανάσης Παζαρλόγλου)

5. Χαιρετισμός - Μιρέλα Λιάππη (video)

6. Παρουσίαση Π.Δ. 80/2016 - Σταύρος Λιάππης (video)

7. Παρουσίαση Ν. 4412/2016 - Θανάσης Παζαρλόγλου (video)

8. Ολόκληρη Ημερίδα (video)

 

Υποδείγματα:

1. Απόφαση Δημάρχου Ανάθεσης Προμήθειας

2. Απόφαση Δημάρχου Ανάθεσης Υπηρεσίας

3. Απόφαση Προέδρου Ν.Π. Ανάθεσης Προμήθειας

4. Απόφαση Προέδρου Ν.Π. Ανάθεσης Υπηρεσίας

5. Απόφαση Προέδρου ΔΕΥΑ Ανάθεσης Προμήθειας

6. Απόφαση Προέδρου ΔΕΥΑ Ανάθεσης Υπηρεσίας

7. Διακήρυξη Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού

8. Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

 

 

Ημερίδα για εργαζόμενους φορέων Γενικής Κυβέρνησης

29/8/2016

 

Ο Δήμος Περιστερίου και η εταιρεία «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΕ», σας καλούν στην εκπαιδευτική ημερίδα που συνδιοργανώνουν για εργαζόμενους και αιρετούς των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΟΤΑ - Μονάδες Υγείας – Λοιπά ΝΠΔΔ), την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016, στο Δημαρχείο Περιστερίου (στάση Μετρό Περιστέρι).


Πρόγραμμα Ημερίδας:

 

8:30 – 9:00: Ώρα προσέλευσης

9:00 – 9:30: Χαιρετισμοί

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: «Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2016) Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

9:30 – 10:00, εισηγητής: Σταύρος Λιάππης, Οικονομολόγος - Λογιστής, Σύμβουλος φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε


ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: «Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

10:00 – 12:00, εισηγητής: Θανάσης Παζαρλόγλου, Οικονομολόγος, Γ.Γ. του Δήμου Ωραιοκάστρου

 

12:00 – 12:15: Διάλειμμα

12:15 – 14:00: Ερωτήσεις-Απαντήσεις

 

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τα ονόματα των συμμετεχόντων μέχρι 15/09/2016

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Θεοδοσοπούλου, τηλ.: 210.85.40.914-941, Fax: 210.85.47.718, E-mail: info@anavathmisi.gr                 

Ψηφίστηκε το ν/σ για τις Δημόσιες Συμβάσεις

2/8/2016

 

Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), στις 2 Αυγούστου 2016, από την Ολομέλεια της Βουλής.

 

 

Λεπτομέρειες για το εν λόγω ν/σ μπορείτε να βρείτε εδω: http://goo.gl/SzZcBT

Πρόκειται για το υλικό της εκπαιδευτικής ημερίδας που συνδιοργάνωσε η εταιρεία μας με το Δήμο Αιγάλεω, στις 23 Μαϊου 2016.

Κατατέθηκε το ν/σ για τις Δημόσιες Συμβάσεις

21/7/2016

 

Κατατέθηκε το ν/σ για τις Δημόσιες Συμβάσεις στη Βουλή (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

 

Λεπτομέρειες για το εν λόγω ν/σ μπορείτε να βρείτε εδω: http://goo.gl/SzZcBT

Πρόκειται για το υλικό της εκπαιδευτικής ημερίδας που συνδιοργάνωσε η εταιρεία μας με το Δήμο Αιγάλεω, στις 23 Μαϊου 2016.

Ολιγοήμερη παράταση προθεσμίας υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων

15/7/2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
 
Αθήνα,  15 Ιουλίου 2016
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
 
Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμώντας τα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων των Λογιστών της χώρας, αποφάσισε να προχωρήσει σε ολιγοήμερη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων.
 
Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν υποβληθεί συνολικά 5.865.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων, από το σύνολο των 6.000.000 που αναμένεται να υποβληθούν. Η διαδικασία υποβολής, από την αρχή της μέχρι και σήμερα, κύλησε ομαλά, χωρίς να παρουσιαστεί σχεδόν κανένα τεχνικό πρόβλημα στο Taxis, το οποίο παρέμεινε ανοιχτό για τουλάχιστον τρεις μήνες, όπως είχε δηλώσει από την αρχή το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα, την Πέμπτη 14.7.2016 υποβλήθηκαν 164.000 φορολογικές δηλώσεις, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τη φετινή χρονιά.
 
Για τις δηλώσεις των νομικών προσώπων, υπάρχει ακόμα σημαντικός αριθμός δηλώσεων που δεν έχουν υποβληθεί.
 
Οι νέες και οριστικά καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων είναι:
 
1) Για τις φορολογικές δηλώσεις Φυσικών Προσώπων, η Δευτέρα 18.7.2016 ώστε να έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν και οι φορολογικές δηλώσεις που απομένουν.
 
2) Για τις φορολογικές δηλώσεις Νομικών Προσώπων, η Δευτέρα 25.7.2016.

Νέα παράταση αναστολής ισχύος του Ν.4281/2014 (μέρος Β')

26/5/2016

 

Με τροπολογία στο ψηφισθέν σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αμοιβαία ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, παρατείνεται η αναστολή ισχύος του Μέρους Β' του Ν. 4281/2014 μέχρι και 30 Ιουνίου 2016.

Τα αρμόδια Υπουργεία πρόκειται να καταθέσουν άμεσα στη Βουλή (πιθανά την ερχόμενη εβδομάδα, μαζί με το νέο αναπτυξιακό Νόμο) προς ψήφιση το νέο ν/σ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, που ήταν αντικείμενο της τελευταίας ημερίδας που διοργάνωσε η εταιρεία μας σε συνεργασία με το Δήμο Αιγάλεω.

Υποκατηγορίες