Η κατά Κλεισθένη Ανάληψη των Υποχρεώσεων

του Σ.Λιάππη, Οικονομολόγου - Λογιστή

20/07/2018

 

Το πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» αποτελεί πλέον νόμο του Κράτους (Ν.4555 – ΦΕΚ Α’ 133 - 19/7/2018) θεσμοθετώντας σειρά αλλαγών στην οικονομική λειτουργία -και όχι μόνο – των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επικεντρώνουμε στο παρόν σημείωμα σε μια από αυτές που απλοποιεί το προηγούμενο δυσνόητο σε πολλές περιπτώσεις καθεστώς, δημιουργώντας πλείστα όσα γραφειοκρατικά εμπόδια και περιττές ενέργειες στις διαδικασίες κανονικότητας και νομιμότητας των δαπανών. Αναφερόμαστε στις αναλήψεις των υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4270/2014 «Ανάληψη Υποχρέωσης» είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται η βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (Νομική Δέσμευση). Η ανάληψη της υποχρέωσης θεωρείται έγκυρη όταν εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψη υποχρέωσης με τη οποία δεσμεύεται ταυτόχρονα (Δημοσιονομική Δέσμευση) και το ισόποσο της δαπάνης στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα.

Η διαδικασία αυτή προϋπήρχε σε πάμπολλες ρυθμίσεις και εγκυκλίους οι οποίες αντί να απλοποιήσουν το περιεχόμενο της, αύξησαν τα διλλήματα των υπαλλήλων στην κατανόησή της ου μην και στην εφαρμογή της. Κατ’ αρχάς οι πρώτες αναφορές για τις αναλήψεις των υποχρεώσεων περιέχονται στα άρθρα 11-16 του Β.Δ. 17.5/15.6.1959. Ωστόσο οι σχετικές διατάξεις παρέμειναν ανενεργές κατά το μάλλον ή ήττον και ανασύρθηκαν ουσιαστικά το 2000 με την υποχρέωση εκ μέρους των ΟΤΑ εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος.

Η παρακολούθηση του προϋπολογισμού με την Διπλογραφική μέθοδο μέσω των Λογαριασμών Τάξεως κατέστησαν υποχρεωτική την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διότι πέρα από τους δημοσιονομικούς κανόνες έκδοσής της, ήταν απαραίτητο στοιχείο προκειμένου να κλείσει το κύκλωμα των εγγραφών στη Γενική Λογιστική. Παρ’ όλα αυτά μέχρι πριν λίγα χρόνια το καθεστώς των αναλήψεων παρέμεινε ως μια απλά διεκπεραιωτική διαδικασία ως ένα απλό συνημμένο του χρηματικού εντάλματος (Χ.Ε.Π.).

Ενώ στους δημόσιους φορείς η ανάληψη της υποχρέωσης θεωρούνταν ενιαία διαδικασία η οποία αποτυπώνονταν στην Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.), στους ΟΤΑ είχε διαχωρισθεί η νομική δέσμευση από την δημοσιονομική δέσμευση. Τα αρμόδια όργανα (Δήμαρχος, Οικονομική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο) σε συγκεκριμένη ημερομηνία αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις και σε διαφορετική δεσμεύουν τις πιστώσεις, γεγονός που οδηγούσε στην καλύτερη περίπτωση στην καθυστέρηση υλοποίησης των δαπανών του προϋπολογισμού.

Στην όλη αυτή την απαράδεκτη εικόνα κατά τη γνώμη μας, συνέβαλλε και η πολλαπλότητα των διατακτών για επιμέρους κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού. Η μη αποσαφήνιση της έννοιας του Διατάκτη επέτεινε το πρόβλημα, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών.

Έτσι άρχισαν οι αυτοσχεδιασμοί… Εφευρέθηκε η πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, διαδικασία η οποία δεν ακουμπά σε καμία θεσμική ρύθμιση και το κυριότερο στην πράξη όριζε τον Δήμαρχο στην επιλογή των δαπανών που θα εισαχθούν στην οικονομική επιτροπή για να διατεθούν οι πιστώσεις. Με αποτέλεσμα πολλές δαπάνες να μην  εισάγονται στο αρμόδιο όργανο που είχε την αρμοδιότητα έγκρισης ή απόρριψής τους.

Προκρίθηκαν απείρου κάλλους διαδικασίες όπως: Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, Διάθεση Πιστώσεων από την οικονομική επιτροπή, αποστολή αντιγράφου απόφασης στον Π.Ο.Υ για ύπαρξη πίστωσης και νομιμότητα της δαπάνης, αποστολή του υπογεγραμμένου αντιγράφου στην οικονομική επιτροπή για  υπογραφή (ποιος;) σε νέα συνεδρίαση!! Πιάσ’ το αβγό και κούρευ’ το! Κάποιοι ιθύνοντες με απίστευτη πολυπραγμοσύνη έχουν βάλει στόχο της ζωής τους να κάνουν τη ζωή των υπηρεσιών αλλά και των αιρετών ποδήλατο! Διότι με τέτοιου είδους ρυθμίσεις τίποτα άλλο δε μπορεί να υποθέσει κανείς!

Η έκδοση του Π.Δ. 80/2016 ήρθε να ομογενοποιήσει τις διαδικασίες των αναλήψεων υποχρέωσης για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Η ερμηνευτική εγκύκλιος που ακολούθησε δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από αυτά που όφειλε να αποσαφηνίσει, στηριζόμενη σε ιδιαιτερότητες υποτίθεται των ΟΤΑ, τις οποίες ουδείς εξήγησε σε τι συνίσταται  το περιεχόμενο τους.

Οι νέες ρυθμίσεις όμως του προγράμματος Καλλικράτης που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα κινούνται σε θετική κατεύθυνση, απλοποιούν τα μέγιστα τις διαδικασίες και εξομαλύνουν το καθεστώς υποχρεώσεων.

Πρώτη μεταβολή επέρχεται με τον ορισμό του Δημάρχου ως γενικού Διατάκτη των δαπανών που περιέχονται στις εξειδικευμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού. Αφαιρείται η αρμοδιότητα του Διατάκτη για τις επιμέρους κατηγορίες Δαπανών του προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.

 Ο Διατάκτης (Δήμαρχος) έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του προϋπολογισμού αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις και δεσμεύοντας το ισόποσο της δαπάνης στους εγκεκριμένους κωδικούς του προϋπολογισμού.

Δεύτερη μεταβολή επέρχεται με την καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ Διατάκτη και Εκκαθαριστή των Δαπανών. Αφαιρείται από τον Δήμαρχο η αρμοδιότητα υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων και των πράξεων εκκαθάρισης.

Εκκαθαριστής θεωρείται αυτός που πιστοποιεί την νομιμότητα και την κανονικότητα των διαδικασιών κατά την εκτέλεση μιας δαπάνης. Ορίζεται για τους ΟΤΑ ο Προϊστάμενος  Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.). Υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα και τις πράξεις εκκαθάρισης. Συνυπογράφει ο συντάκτης.

Συνεπώς για να εκκινήσουν οι διαδικασίες διενέργειας μιας δαπάνης τα προαπαιτούμενα  βήματα με τη σειρά που αναφέρονται είναι τα παρακάτω:

 1. Ύπαρξη ανάλογης πίστωσης (εξειδικευμένης) στον αντίστοιχο κωδικό δαπάνης.
 2. Πρωτογενές αίτημα εκ μέρους της οικείας υπηρεσίας
 3. Έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών και το Δήμαρχο, η οποία θεωρείται και το εγκεκριμένο αίτημα. Το θέμα κλείνει εκεί.

 Ας  αποτελέσει το ασυμβίβαστο που καθιερώνεται μεταξύ  Διατάκτη και Εκκαθαριστή αφετηρία για την υλοποίηση της θεμελιώδους αλλαγής του τρόπου λειτουργίας των ΟΤΑ, με την απεξάρτηση των υπηρεσιακών θεμάτων από τους αιρετούς. Τα πολιτικά όργανα των ΟΤΑ πέρα από τη λήψη των αποφάσεων πρέπει να περιοριστούν στην άσκηση των απαραιτήτων ελέγχων στους παράγοντες του υπηρεσιακού μηχανισμού για την ορθή εκτέλεση των αποφάσεων και την ταχύτερη προώθηση του αυτοδιοικητικού έργου.

Η βασική αρχή της διάκρισης μεταξύ της Πολιτικής Διεύθυνσης, που ασκούν τα  Πολιτικά όργανα (Δήμαρχος, Οικονομική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο), και της Διοίκησης που ασκείται από την ιεραρχία του υπηρεσιακού μηχανισμού, η οποία  αποτελεί τη «θεσμική μνήμη» των αυτοδιοικητικών φορέων εξασφαλίζοντας τη διοικητική συνέχεια, είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επιβίωση τους.

Ας ελπίσουμε ότι μελλοντικά νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες θα απλοποιήσουν και θα τυποποιήσουν και τις υπόλοιπες διαδικασίες του θεσμικού πλαισίου έτσι ώστε οι υπηρεσιακοί παράγοντες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα να μπορούν να υλοποιούν τα καθήκοντα που τους αναλογούν.

 

 

Για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.,

 

 

 

Σταύρος Λιάππης

Διευθύνων Σύμβουλος

Ακτινογραφώντας τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι»

του Σ.Λιάππη, Οικονομολόγου - Λογιστή

19/07/2018

 

Στο ψηφισθέν νομοσχέδιο περιέχονται ενότητες διαφόρων θεμάτων που στον ένα η στον άλλο βαθμό αποσκοπούν στο να αλλάξουν ή να αναδιαμορφώσουν το status των αυτοδιοικητικών θεσμών. Παραθέτουμε τις βασικές αλλαγές.

 

Νέα κατηγοριοποίηση των ΟΤΑ α’ βαθμού

Καθιερώνεται νέα κατάταξη των Δήμων σε 6 βασικές κατηγορίες, που λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους όπως πληθυσμιακά μεγέθη, γεωγραφικό ανάγλυφο, αστικότητα, ορεινότητα η νησιωτικότητα των περιοχών. Είναι χρήσιμη η κατηγοριοποίηση αυτή δεδομένου ότι εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα στοχευμένες δράσεις και ενισχύσεις, υλοποιώντας αναπτυξιακά προγράμματα που προσιδιάζουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες των ΟΤΑ. Με βάση τη νέα κατηγοριοποίηση θα ρυθμίζεται και το ποσοστό χρηματοδότησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

 

Νέος τρόπος εκλογής των Δημοτικών και Περιφερειακών οργάνων

Θεσπίζεται η απλή αναλογική ως το εκλογικό σύστημα διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών. Η θητεία των αιρετών γίνεται και πάλι 4ετής. Οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Αντιδήμαρχοι θα ορίζονται στη βάση της νέας πλειοψηφίας που θα προκύπτει στα αντίστοιχα συμβούλια. Προβλέπονται ξεχωριστά ψηφοδέλτια για την εκλογή των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων. Σε κοινότητες με πληθυσμό έως 300 κατοίκους, θα εκλέγεται πρόεδρος και το ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο. Σε κάθε εκλογική Περιφέρεια ο αριθμός των υποψηφίων ενός συνδυασμού ισούται με τον συνολικό αριθμό των μελών του οργάνου με προσαύξηση 30%, αντί για 100% που ίσχυε με το πρωθύστερο θεσμικό πλαίσιο. Το λευκό και το παρόν δεν προσμετρούνται στις αρνητικές ψήφους στις διαδικασίες των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ.

 

Θεσμός των δημοψηφισμάτων

Παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής δημοψηφισμάτων σε επίπεδο Δήμου και επεκτείνεται σε επίπεδο Περιφέρειας. Απαραίτητοι παράγοντες διεξαγωγής είναι η υιοθέτηση του από τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου ή από το 10% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους. Πλην θεμάτων που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής και Άμυνας, των διεθνών συνθηκών, της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης και των ατομικών δικαιωμάτων, οι αυτοδιοικητικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν στην ετυμηγορία των πολιτών ούτως ώστε κατά το δυνατόν να εξασφαλίσουν ευρύτερες συγκαταθέσεις.

 

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Αναβαθμίζεται και θα ορίζεται σε δήμους με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους. Συμμετέχουν μέλη των Αυτοδιοικητικών οργάνων, καθώς επίσης εκπρόσωποι των επιστημονικών, κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων της κάθε περιοχής. Παρά τον συμβουλευτικό της ρόλο, εκφράζοντας την συλλογική άποψη των συμμετεχόντων, είναι δυνατό να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στη Δημοτική και Περιφερειακή αρχή κινητοποιώντας κρίσιμη μάζα επαγγελματικού και επιστημονικού προσωπικού. Κρίσιμα ζητήματα γνωμοδότησης της επιτροπής διαβούλευσης αποτελούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα, τα ετήσια προγράμματα δράσης, κλπ.

 

Συνελεύσεις κατοίκων

Σε κοινότητες άνω των 2.000 κατοίκων δίνεται η δυνατότητα συνέλευσης ανά συνοικία ή ανά ενορία. Η Συνέλευση συνέρχεται μια φορά το έτος, στην οποία συμμετέχουν κάτοικοι και τοπικοί φορείς. Ενισχύεται ο ρόλος των συνελεύσεων ειδικά σε ό,τι αφορά στην κοινωνική πολιτική, την τουριστική αξιοποίηση, την ανάπτυξη πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων και την αντιμετώπιση ιδιαίτερων τοπικών ζητημάτων.

 

Συμβούλιο ένταξης μεταναστών και προσφύγων

Συγκροτείται σε κάθε Δήμο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ο αριθμός των μελών του κυμαίνεται μεταξύ 5-11. Η σύνθεση του αποτελείται από αιρετούς, επιστημονικούς φορείς και μετανάστες, που κατοικούν στον οικείο Δήμο. Στόχος η αντιμετώπιση του φαινομένου των μεταναστευτικών ροών και η ένταξη τους υπό ομαλές προϋποθέσεις στις τοπικές κοινωνίες.

 

Δημοτικός ή περιφερειακός διαμεσολαβητής

Στον προτεινόμενο θεσμό τοποθετούνται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με αυξημένα επιστημονικά προσόντα. Εγκαθίσταται στην έδρα του νομού (58 συνολικά, πλην Αττικής, όπου ορίζονται 8 στις Αντιπεριφέρειες) ή της Περιφέρειας (ο αριθμός τους ανέρχεται σε 13).Το έργο τους συνίσταται στην καταπολέμηση φαινομένων κακοδιαχείρισης, στη βελτίωση των σχέσεων των πολιτών με τις δημοτικές αρχές και στην επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ δημοτών και ΟΤΑ.

 

Διαδημοτικοί σύνδεσμοι

Παρέχεται η δυνατότητα σε δυο η περισσότερους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σύστασης διαδημοτικών συνδέσμων στα όρια της περιοχής των, με σκοπό το συντονισμό και την εκτέλεση τεχνικών έργων, με τη δημιουργία κοινής τεχνικής υπηρεσίας, που αποτελείται από στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών των οικείων δήμων.

 

Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων

Συγκροτούνται μεικτές διυπουργικές επιτροπές με αντικείμενο την καταγραφή των διάσπαρτων νομοθετικών ρυθμίσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Αυτοδιοίκησης. Η καταγραφή έχει καθυστερήσει σημαντικά και η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλει στην περαιτέρω αποκέντρωση των κρατικών λειτουργιών στην προοπτική της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

 

Κρατική εποπτεία της Αυτοδιοίκησης

Συγκροτείται η Αυτοτελής Υπηρεσία εποπτείας ΟΤΑ, ως μια αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αναλαμβάνει από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και την εποπτεία εν γένει των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Συνταγματική πρόβλεψη εποπτείας των ΟΤΑ ασκείται μόνο ως προς τον έλεγχο νομιμότητας. Η σκοπιμότητα δεν ελέγχεται. Αυτή είναι πλέον αυστηρά ζήτημα λογοδοσίας των δημοτικών αρχών προς τους πολίτες. Επίσης, ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών, εκδίδει οδηγίες και εγκυκλίους.

Περιορίζονται οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, οι οποίες αποστέλλονται για έλεγχο νομιμότητας προς την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ. Το ίδιο ισχύει και για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Η Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, εντός αποκλειστικής ημερομηνίας τριάντα (30) ημερών υποχρεούται να ελέγξει την απόφαση και να εκδώσει ειδική πράξη.

Μεταξύ των πράξεων που ελέγχονται είναι και όσες αφορούν στην ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, αν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. Για μικρότερα ποσά ανάθεσης (π.χ. κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού), οι σχετικές αποφάσεις δεν θα αποστέλλονται πλέον για έλεγχο νομιμότητας.

 

Επιχειρησιακός προγραμματισμός – Προϋπολογισμός

Ενεργοποιείται η υποχρέωση κατάρτισης τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος στον πρώτο και δεύτερο βαθμό Αυτοδιοίκησης. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιέχει τη δέσμη των δράσεων των αυτοδιοικητικών αρχών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Εξειδικεύεται σε ετήσια προγράμματα δράσης. Θεσμοθετείται επιτροπή παρακολούθησης του τοπικού σχεδιασμού. Παράλληλα αναπροσαρμόζονται και εξορθολογίζονται έτι περαιτέρω οι διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού. Συμπεριλαμβάνονται διατάξεις προηγούμενων νόμων (π.χ Παρατηρητήριο) και ενσωματώνονται ως παραρτήματα οι προϋπολογισμοί – με καθορισμό ορίου -των δημοτικών κοινοτήτων. Η ψήφιση του προϋπολογισμού γίνεται αναλυτικά ανά κωδικό στη βάση εναλλακτικών προτάσεων.

 

Αλλαγή κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.

Το νομοσχέδιο προτείνει την εισαγωγή κι άλλων παραμέτρων για την διαμόρφωση του ποσοστού που δικαιούται έκαστος ΟΤΑ. Προτείνονται ως παράμετροι που θα καθορίσουν το νέο αλγόριθμο της κατανομής στοιχεία όπως το ΑΕΠ της περιοχής, η πληθυσμιακή διακύμανση, οι ίδιοι πόροι, τα δίκτυα υποδομής,  η κοινωνική πολιτική, το ποσοστό της ανεργίας κλπ.

Προβλέπεται η έκδοση ΚΥΑ για τον νέο τρόπο κατανομής των ΚΑΠ, η οποία θα εισάγει πρόσθετες παραμέτρους για τον καθορισμό τους, πέραν του πληθυσμιακού κριτηρίου (άρθρο 186).

Καθορίζονται με ΚΥΑ, το ύψος των ΚΑΠ που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες και επενδυτικές δραστηριότητες, με την εισαγωγή νέων κριτηρίων. Με ΚΥΑ καθορίζεται το ποσοστό ΣΑΤΑ για τις κοινότητες (άρθρο 187).

 

Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας- Διευκόλυνση είσπραξης τελών.

Δημιουργείται στο ΥΠΕΣ ηλεκτρονική βάση για την καταγραφής της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ, γεγονός που συντελεί στην περαιτέρω αξιοποίησή της, δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές δυνατότητες.

Επίσης, δεσμεύει τους επιτηδευματίες που είναι υπόχρεοι καταβολής τέλους παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους μέσω της ειδικής εφαρμογής TAXISnet που τηρείται στη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η υλοποίηση του μέτρου αυτού θα τονώσει οικονομικά τους δήμους, απαλλάσσοντας τους ταυτόχρονα από περιττές γραφειοκρατικές ενέργειες. (άρθρο 193).

 

Νέα λογική ανταποδοτικών τελών

Εισάγεται η δυνατότητα το δημοτικό συμβούλιο να ορίζει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους.

Ο καθορισμός του ύψους του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους λαμβάνεται μετά από ψηφοφορία επί κατατεθειμένων εναλλακτικών προτάσεων. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης (άρθρο 185).

 

Βεβαιώσεις ανταποδοτικού τέλους (Διακοπή ηλεκτροδότησης)

 • Στην περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης ενός ακινήτου, το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος δεν βεβαιώνεται από την ημερομηνία της δήλωσης διακοπής εκ μέρους του υπόχρεου ιδιοκτήτη.
 • Δύναται οι ιδιοκτήτες να υποβάλλουν δηλώσεις διακοπής που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του. Ποσά που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου διαγράφονται (άρθρο 222).

 

Υπηρεσίες Δόμησης Δήμων – Προγραμματικές Συμβάσεις

Ενισχύεται ο ρόλος της ΜΟΔ και της ΕΕΤΑΑ, προκειμένου να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό για την εποπτεία και υλοποίηση μελετών, καθώς και την παροχή τεχνικών συμβουλών στους δήμους της χώρας για την υλοποίηση έργων. Με σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων οι Δήμοι μπορούν να αναθέτουν την άσκηση αρμοδιότητας στη ΜΟΔ ή να εγκρίνουν τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με την ΕΕΤΑΑ.

 

Αναπτυξιακές δράσεις Δήμων

Δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού να συστήνουν μόνοι τους ή μεταξύ τους ή και με άλλους φορείς του Δημοσίου εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας, θερμικών εγκαταστάσεων και λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης. Αντικείμενο των εταιριών αυτών θα είναι η παραγωγή, ιδιοκατανάλωση, η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαχείριση, μεταφορά, επεξεργασία πρώτης ύλης, (βιομάζα). Η προμήθεια ενεργειακών προϊόντων. Η προμήθεια ηλεκτροκίνητων – υβριδικών οχημάτων. Δύνανται ακόμη οι ΟΤΑ να συμμετέχουν σε εταιρείες Κοινής Ωφέλειας.

 

Επιτροπή ελέγχου αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης

Συνιστάται Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο τον διαρκή έλεγχο, την εποπτεία και την παροχή γνώμης για κάθε ζήτημα σχετικό με τη μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου καθορισμού των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Κεντρικής Διοίκησης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

 

Διαχείριση στερεών αποβλήτων – ΦΟΔΣΑ

Προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης ΦΟΔΣΑ σε όλες τις Περιφέρειες, πλην Αττικής. Ανώτερο όριο δυο η τριών. Καθορίζεται αντισταθμιστικό όφελος για τους ΟΤΑ που τους φιλοξενούν. Οι λοιπές διατάξεις για τους ΦΟΔΣΑ εντάσσονται επίσης στον εν λόγω νόμο.

 

Απόδοση ιθαγένειας – Πολιτογραφήσεις – Κέντρα αποτέφρωσης.

Μεταφέρονται στο ΥΠΕΣ, από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι αρμοδιότητες απονομής ιθαγένειας και πολιτογράφησης για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκησή τους. Επιτρέπεται στους ΟΤΑ να δημιουργούν κέντρα αποτέφρωσης.

 

Προϋπολογισμός Δήμων

 • Μέχρι τέλους Ιουλίου έκδοση ΚΥΑ για τις οδηγίες κατάρτισης.
 • Μέχρι τέλος Ιουνίου με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε Κοινότητας.
 • Ο Πρόεδρος ή το Συμβούλιο Κοινότητας αποστέλλει μέχρι τον Ιούνιο το σχέδιο προϋπολογισμού της κοινότητας στην Οικονομική Επιτροπή.
 • Η Εκτελεστική Επιτροπή καταθέτει το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαβούλευσης.
 • Η Οικονομική Επιτροπή έως τις 20 Σεπτεμβρίου εξετάζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Ανάρτηση στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠΕΣ.
 • Υποβολή του σχεδίου στο Δημοτικό Συμβούλιο ως 31/10.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ ως 15/11. Η συζήτηση του προϋπολογισμού γίνεται ανά κωδικό στο έσχατο επίπεδο ανάλυσης και υπέρ κατατεθειμένων εναλλακτικών προτάσεων. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι μόνο επί εναλλακτικών προτάσεων.
 • Έγκριση του προϋπολογισμού από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας των ΟΤΑ μέχρι 31/12 (άρθρο 189).

 

Τεχνικό Πρόγραμμα

Η συζήτηση του τεχνικού προγράμματος και η ψηφοφορία διενεργείται ανά έργο (άρθρο 191).

 

Εκμισθώσεις Ακινήτων

Η εκμίσθωση ακινήτων διενεργείται με δημοπρασία, που επαναλαμβάνεται μια φορά, στην περίπτωση που δεν παρουσιασθεί πλειοδότης. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον το ετήσιο μίσθωμα (πρόσοδος) δεν υπερβαίνει το ποσό των δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ ή σε περίπτωση που εκμισθώνονται δημοτικά ακίνητα στο Δημόσιο, άλλους ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κλπ., επιτρέπεται η απευθείας εκμίσθωση, χωρίς δημοπρασία, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 196).

 

Παρατηρητήριο

Περιλαμβάνονται οι προγενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις για την λειτουργία του Παρατηρητηρίου, που στόχο έχει την κατάρτιση ρεαλιστικών προϋπολογισμών και την ομαλή εκτέλεσή τους (άρθρο 198).

 

Διατάκτης Δαπανών

Διατάκτης θεωρείται το αρμόδιο όργανο που έχει την ευθύνη διαχείρισης του προϋπολογισμού διαθέτοντας τις πιστώσεις. Καθορίζεται Διατάκτης για τη διάθεση των εξειδικευμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό ο Δήμαρχος, με την υπογραφή του στη σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία αποτελεί πλέον και το εγκεκριμένο αίτημα (άρθρο 203).

 

Εκκαθαριστής Δαπανών

Εκκαθαριστής των δαπανών θεωρείται αυτός που πιστοποιεί ότι κατά την εκτέλεση της δαπάνης τηρήθηκαν οι διαδικασίες νομιμότητας και κανονικότητας. Αρμόδιος εκκαθαριστής Δαπανών, που υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα και τις πράξεις εκκαθάρισης ορίζεται ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών. Συνυπογράφει ο συντάκτης τους. Η υπογραφή του Δημάρχου καταργείται. Δεν επιτρέπεται επίσης η υπογραφή ή συνυπογραφή του Δημάρχου σε έκδοση, παραλαβή ή εξόφληση επιταγών, καθώς και η οποιαδήποτε ανάμιξή του σε διαχειριστικές ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας (άρθρο 204).

 

Δημόσιες συμβάσεις

Δεν απαιτείται πλέον η έκδοση προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης προμήθειας, έργου ή γενικής υπηρεσίας, που σύμφωνα με το πρωθύστερο θεσμικό πλαίσιο απαιτούνταν για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού (άρθρο 206). Όταν πρόκειται για ανάθεση εκπόνησης μελέτης απαιτείται προηγούμενη αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αν η εκτιμώμενη αξία αυτής υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α..

 

Παγία προκαταβολή

Τα ποσά της παγίας προκαταβολής κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς με υπεύθυνους κίνησης των λογαριασμών αυτών τους υπολόγους διαχειριστές (άρθρο 207).

 

 

Για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.,

 

 

Σταύρος Λιάππης

Διευθύνων Σύμβουλος

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.80/2016 στους Δήμους

14/06/2017

 

Με εγκύκλιό του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (αρ. πρωτ. 2/26435/0026 - 14/6/2017) διευκρινίζει ορισμένες πλευρές που αφορούν την εφαρμογή του Π.Δ. 80/2016 στους Δήμους.

 

Με την παραπάνω εγκύκλιο προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Αρμόδιο όργανο για την υπογραφή των αποφάσεων αναλήψεων (Α.Α.Υ.) του δήμου είναι ο Δήμαρχος.

2. Η έγκριση των δαπανών του δήμου διενεργείται από την οικεία Οικονομική Επιτροπή και σε ορισμένες περιπτώσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο και προηγείται της έκδοσης της σχετικής Α.Α.Υ.

3. Οι διάθεση της πίστωσης (δημοσιονομική δέσμευση) διενεργείται από τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του δήμου. Είναι το όργανο εκείνο που βεβαιώνει ότι το ποσό της δαπάνης βρίσκεται εντός των ορίων της σχετικής πίστωσης και ότι έχει δεσμευθεί από τον προϋπολογισμό.

4. Τέλος, από τον Π.Ο.Υ. και την Υπηρεσία στην οποία προΐσταται ασκούνται οι αρμοδιότητες του ελέγχου, της εκκαθάρισης και της εντολής πληρωμής των δαπανών του δήμου και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων (Χ.Ε.Π.) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Κατά συνέπεια ο Δήμαρχος δεν νομιμοποιείται να υπογράφει τις πράξεις εκκαθάρισης των δαπανών και τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα (Χ.Ε.Π.) για την πληρωμή τους, διότι οι εν λόγω αρμοδιότητες ασκούνται από τον οικείο Π.Ο.Υ.

Ρύθμιση λειτουργίας & διαχείρισης ΚΗΜΔΗΣ

23/5/2017

 

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (αριθμ. 57654-22/5/2017, ΦΕΚ Β' 1781 - 23/5/2017), ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

 

Με βάση την παραπάνω απόφαση, από 13 Ιουνίου του 2017, λειτουργεί νέα εφαρμογή του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., για την οποία εκδόθηκαν και οι αντίστοιχες οδηγίες.

Νέα παράταση των Συγκεντρωτικών

31/3/2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑθήνα, 31 Μαρτίου 2017
    
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2016, μέχρι και τη Μεγάλη Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017.

Για τις διορθώσεις των αποκλίσεων η προθεσμία παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017. 

Η παράταση δίνεται λόγω τεχνικών προβλημάτων στο σύστημα, που προκάλεσαν καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής, και μετά από σχετικό έγγραφο αίτημα από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.


Οδηγίες για το Ν.4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων

15/3/2017

 

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Οικονομοτεχνικές Λύσεις Α.Ε. σε συνέχεια πληθώρας σεμιναρίων για τη νέα νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/2016), που ισχύει από 8/8/2016, συγκέντρωσε στην ιστοσελίδα της & ανανέωσε όλο το απαραίτητο υλικό (νομοθεσία, οδηγίες, σημειώσεις, πρότυπα, video παρουσίασης κλπ.).
 
Στόχος μας είναι να τυποποιήσουμε - απλοποιήσουμε τις διαδικασίες διενέργειας δαπανών των φορέων του Δημοσίου. 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

 

 

Απευθείας Ανάθεση

 


Συνοπτικός Διαγωνισμός


Ανοικτός Διαγωνισμός


Προμήθειες


Γενικές Υπηρεσίες


Μελέτες

 

Έργα

 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) - άρθρο 79, παράγραφος 4

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 3698 - 16/11/2016 η 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών».

Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά για δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016. Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου II του Ν. 4412/2016 δύνανται να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 του Ν. 4412/2016, δηλαδή α) έως 418.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και για τους διαγωνισμούς μελετών και β) έως 5.225.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για τις συμβάσεις έργων.

Χρηματοδότηση ΟΤΑ για αποπληρωμή υποχρεώσεων τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων

1/3/2017

 

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ Α' 24 - 01/03/2017), στο άρθρο 48 του οποίου αναφέρεται:

1. Για την εξόφληση υποχρεώσεων των δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως τη δημοσίευση του παρόντος, οι δήμοι επιχορηγούνται από τα χρηματικά διαθέσιμα του προγράμματος «Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)», τα οποία μεταφέρονται από το λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Εξυγίανσης των ΟΤΑ», στο λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» που τηρείται στο ίδιο Ταμείο. Για τον ίδιο σκοπό οι δήμοι δύνανται να επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό με επιπλέον πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Η κατανομή των ανωτέρω χρηματικών διαθεσίμων στους δικαιούχους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου θέμα.

3. Τυχόν χρηματικό υπόλοιπο μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων της παραγράφου 1 προστίθεται στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων και κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σε δήμους της χώρας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

 

 

Βεβαιώσεις Αποδοχών 2016

28/2/2017

 

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1025/2017 (ΦΕΚ Β' 618 - 28/2/2017) σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2016.

 

Καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής: 31 Μαρτίου 2017

 

 

Στο άρθρο 7 γίνεται αναφορά στους Φορείς Δημοσίου:

"Εφόσον χορηγείται βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, για το φορολογικό έτος 2016 αυτή θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά καθόσον με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης και ο παρακρατηθείς φόρος αποδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 και συναρτάται με τον ως άνω χρόνο κτήσης του εισοδήματος".

Επισημαίνεται, ότι οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης, σε κάθε περίπτωση, διενεργούν παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή ή έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής και όχι κατά την έκδοση του σχετικού παραστατικού από τον δικαιούχο του εισοδήματος, και συνεπώς η έκπτωση του φόρου που παρακρατείται από τους φορείς αυτούς διενεργείται κατά το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο έγινε η καταβολή ή έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής, έτος κατά το οποίο υποβάλλεται και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο. Αντιθέτως, η υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος του εισοδήματος παρέχει υπηρεσίες της περ. δ ́ παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, σε αντισυμβαλλόμενους που δεν εντάσσονται στους φορείς γενικής κυβέρνησης, γίνεται στο φορολογικό έτος που εκδίδεται το σχετικό παραστατικό από τον δικαιούχο του εισοδήματος (σχετ. το με Α.Π. ΔΕΑΦ Β 1110696 ΕΞ 2016/18.7.2016 έγγραφο).

Παράταση για τις Συγκεντρωτικές του 2016

21/2/2017

 

Με Δελτίο Τύπου της 21ης Φεβρουαρίου 2017, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2016, μέχρι και την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017. Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση.

 

Οδηγίες για το Π.Δ. 80/2016

30/12/2016


Συνοπτικά η διαδικασία έκδοσης της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, με βάση το Π.Δ. 80/2016 και την εγκύκλιο 2/100018/0026 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,  είναι η ακόλουθη:

 

α) Αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας ή της Διοίκησης του δήμου για τη διενέργεια της δαπάνης, προς το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο. Το όργανο αυτό, στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης είναι ο δήμαρχος, στο συνοπτικό διαγωνισμό η Οικονομική Επιτροπή και στον ανοικτό διαγωνισμό το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

β) Έγκριση διενέργειας της δαπάνης (προμήθειας, υπηρεσίας, έργου, μελέτης, κλπ) από το αρμόδιο όργανο (Δήμαρχος, Οικονομική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο).

 

γ) Ο αρμόδιος διατάκτης (κατά κόρον η Οικονομική Επιτροπή) συντάσσει τεκμηριωμένο αίτημα, υπό μορφή απόφασης, το οποίο αποστέλλει στην οικονομική υπηρεσία. Στην ουσία με το αίτημα-απόφαση του αρμόδιου διατάκτη εγκρίνεται η διάθεση της πίστωσης και ως επιστέγασμα ακολουθεί το τυποποιημένο έγγραφο της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. Με την απόφαση αυτή επέρχεται συγκερασμός της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία δεν προβλέπεται πλέον, με την απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης.

 

δ) H οικονομική υπηρεσία, συντάσσει σε δύο (2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον ελέγξει τη διαθεσιμότητα της πίστωσης και τη νομιμότητα της προτεινόμενης δαπάνης.

 

ε) Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις, βεβαιώνει την: α) τήρηση αυτών, β) ύπαρξη σχετικής και επαρκούς για την εκτέλεση της δαπάνης πίστωσης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου και γ) δέσμευση της πίστωσης αυτής αποκλειστικά για την πληρωμή της συγκεκριμένης δαπάνης.

Η βεβαίωση παρέχεται με την πράξη του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών, επί του σχεδίου απόφασης. Παράλληλα, το ποσό της δαπάνης καταχωρείται στα λογιστικά βιβλία του Δήμου και δεσμεύεται, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό, λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό καταχώρησης.

Κατόπιν, τα δυο (2) αντίτυπα του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης αποστέλλονται στο διατάκτη.

 

στ) Μετά την υπογραφή των αντιτύπων του σχεδίου απόφασης από το διατάκτη, το ένα (1) επαναφέρεται στην οικονομική υπηρεσία.

Αν ο διατάκτης δεν υπογράψει, το αργότερο, εντός διμήνου το σχέδιο της απόφασης, οφείλει με σχετικό έγγραφο αίτημά του να ζητήσει από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών την ανάκληση της δέσμευσης της σχετικής πίστωσης. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται έκδοση ανάκλησης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, δεδομένου ότι δεν έχει προηγουμένως υπογραφεί και επομένως εκδοθεί και αναρτηθεί σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

ζ) Η οικονομική υπηρεσία προβαίνει, κατά σειρά προτεραιότητας:

-        στην ανάρτηση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,

-        στην καταχώρησή της στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Ο.Τ.Α. και

-        στις λοιπές νόμιμες ενέργειες για τη συνέχιση εκτέλεσης της δαπάνης (ενημέρωση της αρμόδιας περί της δαπάνης υπηρεσίας).


Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε τα βήματα σε μορφή pdf

Πρόσκληση Γ.Σ. 30/1/2017

29/12/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. συνήλθε στην Αθήνα, σήμερα 29 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της, επί της οδού Αναπαύσεως 6 στη Μεταμόρφωση.

Βρισκόμενο σε απαρτία αποφασίζει τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για την 30η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ.. Συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση.

Για το αντίστοιχο Πρακτικό του ΔΣ πιέστε εδώ

 

Συγκεντρωτικές 2015: Νέα Παράταση

7/10/2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΗ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2015, μέχρι και την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016

Η απόφαση ελήφθη λόγω των τεχνικών προβλημάτων που εμφανίστηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες στη σχετική εφαρμογή.Λεμπτομέρειες καθώς και σημειώσεις για τις Συγκεντρωτικές εδώ

Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων βάσει του Ν.4412/2016

01/10/2016

 

Με το έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4584-30/09/2016, διευκρινίζονται τα παρακάτω ζητήματα:

 

1. Έργα και Μελέτες:

Μέχρι να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση των πρότυπων τευχών από την αρμόδια Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί, οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να εκκινήσουν μία νέα διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών, υποχρεούνται να προσαρμόζουν τους όρους των εν λόγω διακηρύξεων, ώστε να συνάδουν με το περιεχόμενο του Ν. 4412/2016.

 

2. Προμήθειες και Γενικές Υπηρεσίες:

Η σύνταξη ηλεκτρονικών προτύπων τευχών θα ολοκληρωθεί μετά την έκδοση της απαιτούμενης δευτερογενούς νομοθεσίας από τα αρμόδια Υπουργεία.

Μέχρι την έκδοσή τους, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συντάσσουν διακηρύξεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016, χωρίς την υποχρεωτική χρήση προτύπου τεύχους.

 

3. Συμβάσεις κάτω των ορίων:

Οιαναθέτουσες αρχές μπορούν να συντάσσουν τις προκηρύξεις που απαιτούνται από τη διάταξη του άρθρου 122, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016, χωρίς την υποχρεωτική χρήση τυποποιημένων εντύπων.


4. Συμβάσεις και Διαγωνισμοί Μελετών (Βιβλίο ΙΙ):

“Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν πρότυπα ή υποδείγματα εγγράφων σύμβασης τα οποία εκδίδονται από την Αρχή”.

 

Υποδείγματα μπορείτε να βρείτε εδώ

Προϋπολογισμοί ΟΤΑ 2017 - Σημαντικές Αλλαγές

1/10/2016

 

Για όλες τις σημαντικές αλλαγές στις οδηγίες κατάρτισης των Προϋπολογισμών των ΟΤΑ έτους 2017 (ΚΥΑ οικ.23976/22.07.2016), διαβάστε το ενημερωτικό σημείωμα της εταιρείας μας.

Ολιγοήμερη παράταση των Συγκεντρωτικών του 2015

30/09/2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2015, μέχρι και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016.

Με δεδομένο ότι για το έτος 2014 είχαν υποβληθεί συνολικά 1.280.000 συγκεντρωτικές καταστάσεις, ότι για το έτος 2015 μέχρι αυτή την ώρα έχουν υποβληθεί 1.070.000 δηλώσεις, και ότι ο αριθμός υποβληθεισών καταστάσεων την εβδομάδα που διανύουμε ανέρχεται σε κατά μέσο όρο 74.000/ημέρα, το συγκεκριμένο διάστημα κρίνεται επαρκές, ώστε να υποβληθούν και οι εναπομείνασες καταστάσεις.

 

 

Λεμπτομέρειες καθώς και σημειώσεις για τις Συγκεντρωτικές εδώ

Υλικά ημερίδας για Π.Δ. 80/2016 & Ν. 4412/2016

19/9/2016

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική ημερίδα που διοργάνωσε η εταιρεία μας τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016, για εργαζόμενους και αιρετούς των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, με θέμα τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τις Αναλήψεις των Υποχρεώσεων και τις Δημόσεις Συμβάσεις. Το κατά τα άλλα ιδανικό αμφιθέατρο του δημαρχείου Περιστερίου, αποδείχθηκε πολύ μικρό για να χωρέσει τους πάνω από 400 συμμετέχοντες. Η πολύ μεγάλη συμμετοχή, μας γεμίζει χαρά, αλλά και ευθύνη, ώστε να ανταποκριθούμε επαρκώς στις σύγχρονες προκλήσεις.

 Ημερίδα

 

Τα υλικά της ημερίδας:

1.Τυποποίηση διαδικασιών διενέργειας δαπανών

2. Παρουσίαση του Π.Δ. 80/2016 (Σταύρος Λιάππης)

3. Παρουσίαση του Ν. 4412/2016 (Θανάσης Παζαρλόγλου)

4. Σημειώσεις για τον Ν. 4412/2016 (Θανάσης Παζαρλόγλου)

5. Χαιρετισμός - Μιρέλα Λιάππη (video)

6. Παρουσίαση Π.Δ. 80/2016 - Σταύρος Λιάππης (video)

7. Παρουσίαση Ν. 4412/2016 - Θανάσης Παζαρλόγλου (video)

8. Ολόκληρη Ημερίδα (video)

 

Υποδείγματα:

1. Απόφαση Δημάρχου Ανάθεσης Προμήθειας

2. Απόφαση Δημάρχου Ανάθεσης Υπηρεσίας

3. Απόφαση Προέδρου Ν.Π. Ανάθεσης Προμήθειας

4. Απόφαση Προέδρου Ν.Π. Ανάθεσης Υπηρεσίας

5. Απόφαση Προέδρου ΔΕΥΑ Ανάθεσης Προμήθειας

6. Απόφαση Προέδρου ΔΕΥΑ Ανάθεσης Υπηρεσίας

7. Διακήρυξη Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού

8. Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

 

 

Ημερίδα για εργαζόμενους φορέων Γενικής Κυβέρνησης

29/8/2016

 

Ο Δήμος Περιστερίου και η εταιρεία «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΕ», σας καλούν στην εκπαιδευτική ημερίδα που συνδιοργανώνουν για εργαζόμενους και αιρετούς των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΟΤΑ - Μονάδες Υγείας – Λοιπά ΝΠΔΔ), την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016, στο Δημαρχείο Περιστερίου (στάση Μετρό Περιστέρι).


Πρόγραμμα Ημερίδας:

 

8:30 – 9:00: Ώρα προσέλευσης

9:00 – 9:30: Χαιρετισμοί

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: «Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2016) Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

9:30 – 10:00, εισηγητής: Σταύρος Λιάππης, Οικονομολόγος - Λογιστής, Σύμβουλος φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε


ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: «Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

10:00 – 12:00, εισηγητής: Θανάσης Παζαρλόγλου, Οικονομολόγος, Γ.Γ. του Δήμου Ωραιοκάστρου

 

12:00 – 12:15: Διάλειμμα

12:15 – 14:00: Ερωτήσεις-Απαντήσεις

 

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τα ονόματα των συμμετεχόντων μέχρι 15/09/2016

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Θεοδοσοπούλου, τηλ.: 210.85.40.914-941, Fax: 210.85.47.718, E-mail: info@anavathmisi.gr                 

Ψηφίστηκε το ν/σ για τις Δημόσιες Συμβάσεις

2/8/2016

 

Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), στις 2 Αυγούστου 2016, από την Ολομέλεια της Βουλής.

 

 

Λεπτομέρειες για το εν λόγω ν/σ μπορείτε να βρείτε εδω: http://goo.gl/SzZcBT

Πρόκειται για το υλικό της εκπαιδευτικής ημερίδας που συνδιοργάνωσε η εταιρεία μας με το Δήμο Αιγάλεω, στις 23 Μαϊου 2016.

Κατατέθηκε το ν/σ για τις Δημόσιες Συμβάσεις

21/7/2016

 

Κατατέθηκε το ν/σ για τις Δημόσιες Συμβάσεις στη Βουλή (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

 

Λεπτομέρειες για το εν λόγω ν/σ μπορείτε να βρείτε εδω: http://goo.gl/SzZcBT

Πρόκειται για το υλικό της εκπαιδευτικής ημερίδας που συνδιοργάνωσε η εταιρεία μας με το Δήμο Αιγάλεω, στις 23 Μαϊου 2016.

Υποκατηγορίες